Zmeny zákona o energetike

16.05.2018 11:32

Podľa informácií, 15.5.2018 poslanci schválili zmeny v zákone o energetike. Ako uvádza MH SR: „Návrh zákona okrem iného komplexne upravuje stav núdze v elektroenergetike, predchádzanie stavu núdze, skúšku stavu núdze, súvisiace práva a povinnosti účastníkov trhu s elektrinou, spôsob vyhlasovania a oznamovania stavu núdze a obmedzujúcich opatrení“. Zmeny sa budú dotýkať aj elektromobility a aj zmien dodávateľa.

Do zákona sa taktiež zavádzajú definície nových pojmov súvisiacich s elektromobilitou. Slovenská legislatíva tak už bude zahŕňať pojmy elektrické vozidlo či nabíjacia stanica. Podľa novely by napríklad prevádzkovateľ nabíjacej stanice nemal byť považovaný za podnikateľa v energetike, čím mu odpadne veľa administratívnych povinností.

Zmena dodávateľa: „Navrhované znenie umožní väčšiu flexibilitu procesu zmeny dodávateľa, z ktorej bude mať výhody vo forme zlepšenia produktov najmä odberateľ,“ konštatovalo ministerstvo.

Ostatné zmeny a celé znenie zákona bude známe ako vyjde v zbierke. Danú situáciu budeme monitorovať a budeme Vás informovať.