Profesionálne služby pre správu miestnej distribučnej sústavy

 

Na základe platnej energetickej legislatívy Vám vie naša spoločnosť vykonávať nasledovné služby:

 • informácie  potrebné  na  zabezpečenie  bezpečnosti  a  spoľahlivosti  prevádzky distribučnej  sústavy  prevádzkovateľovi  prenosovej  sústavy  a prevádzkovateľovi  distribučnej sústavy, s ktorou je sústava prepojená.  (vo vašom prípade je to nadradená distribučná sústava),
 • poskytovať informácie nevyhnutné na zabezpečenie spolupráce s inými prevádzkovateľmi sústav, pod toto možno zahrnúť:
  • vypracovať  v  spolupráci  s  prevádzkovateľmi  distribučných  sústav  na  vymedzenom  území a prevádzkovateľom prenosovej sústavy plán prípravy prevádzky sústavy na príslušný rok,
  • vypracovať  každoročne  havarijné  plány  sústavy  a  vypracovať  plány  obmedzujúcich  opatrení v elektroenergetike podľa pokynov prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
 • vypracovanie dokumentov a následne ich zverejnenie na webovom sídle:
  • obchodné  podmienky  pripojenia  do  sústavy  a  obchodné podmienky prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny,
  • zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,
  •  prevádzkový poriadok MDS,
  •  schválenie pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov v rámci zákona 251/2012 Z.z.
 • komunikácia s OKTE:
  • poskytovať  prevádzkovateľovi  prenosovej  sústavy  technické  údaje  potrebné  na  prípravu prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, a to ročnej, mesačnej, týždennej a dennej, na riadenie prevádzky sústavy a na hodnotenie prevádzky sústavy,
  • poskytovať  prevádzkovateľovi  prenosovej  sústavy  údaje  potrebné  na  finančné  vysporiadanie za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému (toto sa robí cez ISOM) – konkrétnejšie: Prevádzkovateľ  distribučnej  sústavy,  ktorého  ročná  distribúcia  elektriny  je  nižšia  ako 1 500 GWh, je povinný  odovzdať údaje potrebné na fakturáciu za poskytovanie  systémových služieb a za prevádzkovanie systému prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený, a to vždy za príslušný mesiac do siedmeho dňa nasledujúceho mesiaca.
  • zabezpečiť meranie elektriny v sústave vrátane vyhodnocovania  merania a poskytovať namerané a vyhodnotené  údaje  organizátorovi  krátkodobého  trhu  s  elektrinou,  ako  aj  informácie  potrebné pre činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,
  • poskytnúť  zúčtovateľovi  odchýlok  a dotknutým  účastníkom  trhu  s  elektrinou  údaje  potrebné na zúčtovanie  odchýlok,  opravné  zúčtovanie  odchýlok  a  vyhodnotenie  organizovaného krátkodobého  cezhraničného  trhu  s  elektrinou  v  rozsahu  a kvalite  podľa  pravidiel  trhu a dodávateľovi elektriny údaje  a opravné údaje  na účely vyúčtovania dodávok elektriny  v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu.
 • Komunikácia s ÚRSO:
  • poskytovať úradu potrebnú súčinnosť pri výkone  jeho pôsobnosti v súlade s platnou legislatívou a v zákonných lehotách (registrácia OM, zmena dodávateľa elektriny, predloženie štandardov kvality, kompenzačné platby),
  • poskytnúť úradu na požiadanie podklady o prehľade v jednotlivých kategóriách odberateľov elektriny,
  • poskytovať  úradu  na  požiadanie  podklady  potrebné  na  vyčíslenie  prospechu  získaného,
  • nedodržaním určeného  spôsobu regulácie ceny alebo cenového rozhodnutia  úradu a elektronicky podklady z uzavierania koncových stavov analytických účtov,
  •  predkladať cenovú reguláciu v príslušnom termíne.
 • Ostatná komunikácia:
  • vypracovanie na požiadanie  prehľad  o  jednotlivých  kategóriách  odberateľov  elektriny pre Štatistický úradu Európskej únie,
  •  komunikácia s REMIT portálom cez ACER (momentálne v legislatívnom riešení.