Nové zmeny pre miestne distribučné sústavy.

10.11.2013 00:00

Od 1.2.2013 nadobudla účinnosť vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z.Tieto zo sebou prinášajú nové povinnosti pre prevádzkovateľov miestnej distribučnej sústavy (PMDS). Jednou zo zásadných zmien je aj fakt, že na základe § 32 Pravidiel trhu s elektrinou musí PMDS zadávať od systému Operátora krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) rôzne nové údaje a z toho vyplývajúce nové povinnosti. Pozor s dátumom od 1.7.2013.

V zásade musíte poskytovať údaje o odberných miestach, ktoré sú vo vašej MDS. Údaje sa týkajú najmä identifikátora odberného miesta (OM) a to je EIC kód a následne druhu odberného miesta:

  • výroba alebo spotreba, alebo ich kombinácia,
  • typ merania - priebehové, nepriebehové,
  • napäťová hladina.

Následne je povinnosť zadávať spotrebu na OM. Opäť záleží na tom, ako a čím je dané odberné miesto merané, teda priebehové meranie, nepriebehové meranie alebo nemerané miesto. Na základe tohto sa údaje posielajú buď každý deň alebo v iných intervaloch.

Ďalšie údaje, ktoré je potrebné zadávať o OM je určenie typového diagramu odberu ako aj údaj o očakávanom ročnom odbere, resp. dodávke elektriny. Toto sú povinnosti najmä pre tie OM, kde nie je priebehové meranie. Typový diagram má tiež svoju jasnú definíciu a svoje pravidlá.

V prípade zložitejších kombinácii musí PMDS odovzdávať  informácie v podobe diagramov s 15 minútovým rozlíšením na mesačnej báze aj za:

  • vyrobenú elektrinu,
  • diagram za straty v sústave,
  • diagram vlastnej spotreby v sústave.

Pre úplnosť treba upozorniť, že na základe zákona o energetike a pravidiel trhu s elektrinou musí byť PMDS pripravený aj na zmenu dodávateľa na odbernom mieste a s tým mať pripravené všetky potrebné distribučné zmluvy, prevádzkový poriadok a vedieť celý proces manažovať, aby nedošlo k pochybeniu a k následným sankciám.

Dá sa povedať, že toto je v skratke nová problematika týkajúca sa miestnych distribučných sústav. Pozor, ešte raz je v platnosti od 1.7.2013, avšak ešte stále sú takí prevádzkovatelia, ktorí sa v danej problematike nezorientovali, alebo ju zatiaľ úspešne ignorujú. Na to by sme chceli zvlášť upozorniť, lebo do 31.12.2013 sa to bralo s „prižmúrenými očami“, ale podľa našich informácii od 1.1.2014 pôjde celý zber údajov na „ostro“.   Teda ak ste PMDS a neviete si rady, lebo problematika je dosť obšírna neváhajte nás kontaktovať a vieme vám odporučiť a poskytnúť riešenie aj v tejto oblasti.