POZOR pokuty za nesplnenie povinností voči ÚRSO ako prevádzkovateľ MDS

11.02.2015 20:29

Pre informáciu prikladám možné postihy a pokuty zo strany ÚRSO pre regulované subjekty:

 

V zmysle § 36 zákona 250/2012 Z.z. :

 

3) Úrad uloží regulovanému subjektu pokutu:

a)  od 500 eur do 10 000 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. o), r), z), ab), ad) a aj),

b)  od 500 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. a), b), c), e), f) až m), p), q), s)

až x), y), aa), ac), ae) až ai),

c)  od 100 eur do 1 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. d) a n).

(4) Úrad uloží pokutu za správny delikt osobe podľa odseku 2 od 100 eur do 100 000 eur.