Posledné mikulášske zmeny v energetike

08.12.2023 08:58
  1. ÚRSO má staronového predsedu - Predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa dňom 06.12.2023 stal Jozef Holjenčík.

 

  1. ÚRSO konečne začína vydávať prerušené a neplatné CR (distribúcia, prístup, pripojenie) za rok 2023 (platnosť bola chaoticky stanovená a menená nariadeniami vlády pre celý rok 2023).

 

  1. Následne 6.12.2023 boli prijaté nariadenia vlády ktoré stanovujú: (len vybratá s skrátená verzia dokumentov)

 

  •  Tarify pre koncových odberateľov elektriny a plynu na rok 2024 konkrétne:

Výška tarify za prístup do distribučnej sústavy koncovým odberateľom elektriny
v domácnosti a ostatným koncovým odberateľom elektriny pre rok 2024 je na úrovni tarify za prístup do distribučnej sústavy v roku 2022 vo výške schválenej alebo určenej v rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) platnom pre rok 2022 vydanom príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

Súčet výšky tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny bez strát pri distribúcii
elektriny a prenose elektriny koncovým odberateľom elektriny v domácnosti a ostatným
koncovým odberateľom elektriny a výšky tarify za straty pri distribúcii elektriny a pri prenose
elektriny koncovým odberateľom elektriny v domácnosti a ostatným koncovým odberateľom
elektriny pre rok 2024 je na úrovni súčtu tarify za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny a tarify za straty pri distribúcii elektriny v roku 2022 vo výške schválenej alebo určenej v rozhodnutí úradu platnom pre rok 2022 vydanom príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy. Ďalej: výšky tarify za straty pri distribúcii elektriny a pri prenose elektriny koncovým odberateľom elektriny v domácnosti a ostatným koncovým odberateľom elektriny pre rok 2024 je na úrovni súčtu tarify za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny a tarify za straty pri distribúcii elektriny v roku 2022 vo výške schválenej alebo určenej v rozhodnutí úradu platnom pre rok 2022 vydanom príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

Výška tarify za systémové služby pre rok 2024, ktorá sa uplatňuje pre koncových
odberateľov elektriny, ktorých celkový odber elektriny s očakávanou koncovou spotrebou
elektriny za rok 2023 je do 100 GWh vrátane, okrem odberateľov uvedených v odseku 3, je
6,2976 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty.

Výška tarify za prevádzkovanie systému pre rok 2024, ktorá sa uplatňuje pre koncových
odberateľov elektriny s očakávanou koncovou spotrebou elektriny za rok 2023 do 1 GWh
vrátane a odberné miesta koncových odberateľov elektriny bez histórie koncovej spotreby
elektriny za rok 2023, je 15,9000 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty.

 

Výška tarify za prevádzkovanie systému pre rok 2024, ktorá sa uplatňuje pre koncových
odberateľov elektriny s očakávanou koncovou spotrebou elektriny za rok 2023 nad 1 GWh do 100 GWh vrátane, je 11,9000 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty.

  • Nariadenie vlády ktorým sa stanovuje sa stanovuje okrem iného aj maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny

Maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny v rámci ceny za združenú dodávku
elektriny pre koncových odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho
bodu zákona (ďalej len „vybraný zraniteľný odberateľ elektriny“) v roku 2024 sa skladá z
maximálnej ceny za elektrinu vypočítanej podľa odseku 2 a mesačnej platby za odberné miesto vo výške podľa odseku 3.

Výška maximálnej ceny za elektrinu v roku 2024 (ďalej len „maximálna cena za elektrinu“)
sa určuje spôsobom ustanoveným pre rok 2023 podľa osobitného predpisu.2)


Mesačná platba za odberné miesto sa určuje vo výške 1,50 € na mesiac za odberné miesto
bez dane z pridanej hodnoty.

Dané nariadenie vlády nemajú ešte svoje čísla a nie sú uverejnené v zbierkach ale posielame aspoň linky kde je možné prečítať celý spisový materiál k danej problematike.

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/29082/1

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/29085/1

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/29087/1

 

  1. Aby toho nebolo málo ÚRSO 7.12.2023 zverejnil na svojej webovej stránke informáciu:

Úrad upozorňuje všetkých účastníkov trhu s elektrinou a plynom, že z dôvodu nepriaznivej situácie na trhu s dodávkou elektriny a plynu rozhodol, že pristúpi z vlastného podnetu k uplatneniu inštitútu Mimoriadnej regulácie v zmysle § 16 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Mimoriadna regulácia bude vyhlásená s cieľom stabilizácie situácie s bezpečnosťou dodávky elektriny a plynu v Slovenskej republike. Úrad vykoná mimoriadnu reguláciu po predchádzajúcom prerokovaní s Európskou komisiou. O ďalších krokoch budeme verejnosť priebežne informovať.

Link: https://www.urso.gov.sk/urso-upozornuje-ucastnikov-trhu-na-mimoriadnu-regulaciu/