Nová vyhláška pre elektroenergetiku. Aké zmeny nás čakajú

16.05.2018 11:31

ÚRSO predkladá do pripomienkového konania novú vyhlášku, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike. Účinnosť by mala nadobudnúť už od prvého júla. Vyberáme dôležité:

Zmena poplatku pri dodávke

Náklady na dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky sa zvyšujú z 0,65 eura na jedno odberné miesto a mesiac na 0,75 eura. 

Navrhovaná úprava podľa regulátora vyplýva z aplikačnej praxe kvôli vyšším nákladom, ktoré sú spojené s obsluhou odberného miesta za dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky.

ÚRSO chce zabrániť špekuláciám výrobcov

Ďalším z cieľov novej vyhlášky je podľa ÚRSO snaha zabrániť špekulácii existujúcich i nových výrobcov elektriny, ktorí predávajú elektrinu drahšie, ako je cena elektriny na straty a v takom prípade spolu s doplatkom je ich výsledná cena vyššia ako cena elektriny určená cenovým rozhodnutím úradu.

„Každé jedno euro, za ktoré výrobcovia elektriny elektrinu vyrobenú
z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení výrobcu elektriny predajú drahšie oproti cene elektriny na straty určenej cenovým rozhodnutím úradu pre prevádzkovateľov regionálnej distribučnej sústavy generuje náklady, ktoré vstupujú do nákladov na výpočet tarify za prevádzkovanie systému a zvyšujú tak deficit celého systému,“
uviedol ÚRSO.

Podmienkou uplatnenia ceny určenej cenovým rozhodnutím úradu pre zariadenie výrobcu elektriny má podľa nového znenia vyhlášky byť, že súčet ceny elektriny, za ktorú výrobca predá energiu vyrobenú z OZE alebo KVET, a doplatku podľa osobitého predpisu nesmie byť vyšší ako cena elektriny určená cenovým rozhodnutím ÚRSO.

V prípade že bude tento súčet vyšší, doplatok sa má znížiť o tento rozdiel na základe ročného vyúčtovania, ktoré sa vykoná do 31. marca nasledujúceho roka. Potvrdenie o množstve a cene elektriny, za ktorú producent predal elektrinu z OZE a KVET, musí výrobca predložiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy do konca januára nasledujúceho roka.