Krátke zhrnutie situácie v energetike na konci roka 2021 a výhľadovo na rok 2022 aj s prehľadom povinností a zmien ktoré možno očakávať.

29.11.2021 09:00

Koncom roka vystrelili ceny komodít (elektriny a plyny na historické maximá) a prvý krát sa stalo, že niektorí výrobcovia s právom na podporu dostávali len podporu od štátom určeného výkupcu (SPP) a nie aj od OKTE (platba za doplatok). Ceny na trhu za október a november 2021 boli na úrovni cca 150 €/MWh.

Do konca roka máme povinnosti s výrobcami OZE a KVET uzavrieť nové zmluvy o výkupe elektriny na rok 2022. Ako iste viete je tam sklz, ktorý bol zapríčinení hlavne núteným repoweringom pre výrobcov z FTVE. Ale pevne veríme, že sa nám to podarí spolu s OKTE pre Vás vyriešiť do konca tohto roka.

Následne stále čakáme na schválenie nových regulačných cien na rok 2022. Týka sa to sadzieb a taríf za distribúciu, kde sa očakáva napr. pokles tzv. platby za G-komponent pre výrobcov znížený z 30 % na 10 %. Tiež sa čaká na definitívne rozhodnutie a nastavenie tarify za TPS pre rok 2022. Boli predstavené viaceré návrhy momentálne sa pracuje najviac s návrhom pre 3 pásmovú TPS a uvidíme ako do toho zapadnú veľkoodberatelia a domácnosti. ÚRSO spolu s MH SR majú posledný mesiac aby predstavili dané návrhy.

Rok 2022 bude aj naďalej turbulentný. Očakáva sa prijatie nových zákonov o energetike a o regulácii. Momentálne sme v situácii, že MH SR spolu s ÚRSO ukončilo zbieranie pripomienok k daným zákonom a sú v stave ich vyhodnocovania. V 1Q roku 2022 by mali ísť oba návrhy do parlamentu a absolvovať všetky 3 kolá a následne sa očakávame ich schválenie. Keďže má ísť o úplne „prekopanú“ zmenu legislatívy platnosť a účinnosť týchto zákonom by mala byť od 1.1.2023.

Zmeny na ktoré sa treba pripraviť sú dosť podstatné.

 • Vzniknú nové entity na trhu s elektrinou.
  • Aktívny odberateľ – koncový odberateľ ale vie aj vyrábať prípadne dodávať elektrinu na trh.
  •  Energetické spoločenstvo – komunita ktorá vyrába elektrinu z OZE.
  •  Agregátor – entita, ktorá by mala zlučovať viacero zdrojov, výrobcov spotreby a poskytovať flexibilitu na energetický trh.
  •  Prevádzkovateľ zariadenia na uskladnenie elektriny.
 • Vznikom nových entít na trhu s elektrinou sa pracuje sa novom systéme zberu dát tzv. veľkom cloudovom riešení (sú do toho zainteresovaní ÚRSO, OKTE, SEPS, distribučné spoločnosti). Je možné, že toto riešenie nebude funkčné v roku 2023.
 • Uvažuje sa o posilnení právomoci ÚRSO a zavedení nového poplatku, na ktorý by sa skladali v nejakej tarife všetci odberatelia elektriny.
 • Vznikom týchto nových entít sa dokonca uvažuje o zmene zberu a vyhodnocovania niektorých údajov z 15min. na 1 minútový zber údajov. Malo by to zmysel hlavne pri agregácii a poskytovanie flexibility z týchto agregovaných úložísk.
 • Výrobcovia z KVET (napr. bioplynky) neprešli do systému núteného repoweringu, tak v novou zmenou legislatívy a nárastom ceny sa otvárajú ich možnosti v poskytovaní a využívaní ich disponibilného výkonu pri regulácii.
 • Viac pásmové sadzby a tarify budú už nielen v dodávke silovej elektriny (klasická vysoká a nízka tarifa) ale viac pásmové sadzby aj pri distribúcií elektriny – hovorí sa o až 4 pásmových sadzbách a s využitím inteligentných meracích systémoch tzv. IMS.
 • Tiež by mali pribudnúť nové sadzby pri nabíjaní elektromobilov a ukončenie regulácie napr. pre malé podniky.
 • Niektoré zmeny by sa mali dotknúť aj dodávateľa poslednej inštancie a obchodníkov s elektrinou aby a predišlo k takým situáciám ako zavládli napr. po odchode Slovakia Energy.

Tieto všetky zmeny budú rozsiahle a dosť podstatne sa zmení samotný trh s elektrinou. Práva a povinnosť jednotlivých účastníkov. Treba sa pripraviť na následnú zmenu sekundárnej legislatívy ako napr. vyhláška o regulácii alebo pravidlá trhu s elektrinou.

Následne treba rátať aj so zmenou terciárnej legislatívy ako zmeny prevádzkových poriadkov PDS a OKTE a následne MDS, technických podmienok a iných dokumentov prípadne zavedenie nových pre fungovanie jednotlivých regulovaných subjektov na trhu s elektrinou.

Tieto zmeny sledujeme, snažíme sa niektoré ovplyvňovať, resp. zapájať sa do rôznych odborných diskusií a budeme Vás o nich v čo najkratšom čase informovať.